Informačná povinnosť voči dotknutým osobám pri spracúvaní osobných údajov - LEXXUS, a.s.

Informačná povinnosť voči dotknutým osobám pri spracúvaní osobných údajov


 • Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby


V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe alebo pri úmysle spracúvať osobné údaje na iný účel ako boli získané, všetky tieto informácie: • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa;

 • kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby; účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;

 • ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe oprávneného záujmu, oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

 • v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v čl. 46 alebo 47 či v čl. 49 ods. 1 druhom pododseku Nariadenia odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté;

 • doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

 • ak je spracúvanie založené na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR);

 • informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;

 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.


Informačná povinnosť sa neuplatňuje v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie. • Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby


Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby alebo pri úmysle spracúvať osobné údaje na iný účel ako boli získané, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto informácie: • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa;

 • kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

 • účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;

 • kategórie dotknutých osobných údajov;

 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

 • v relevantnom prípade informácia, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v čl. 46 alebo 47 či v čl. 49 ods. 1 druhom pododseku Nariadenia odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté;

 • doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

 • ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

 • ak je spracúvanie založené na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

 • Informačná povinnosť voči dotknutým osobám právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR);

 • z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov;

 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.


Prevádzkovateľ poskytne vyššie uvedené informácie: v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú; ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou; alebo ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi, najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú.


Informačná povinnosť sa neuplatňuje v rozsahu, v akom: • dotknutá osoba má už dané informácie; sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že informačná povinnosť znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.


V takých prípadoch prijme prevádzkovateľ vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti; • sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Európskej únie alebo v práve Slovenskej republiky, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo

 • v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Európskej únie alebo v práve Slovenskej republiky vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu.

 • Informácia o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely


Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje


LEXXUS, a.s.


so sídlom Miletičova 99/5, Bratislava 821 08


IČO: 35 908 084


zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3470/B


tel.: +421 2 32 000 100


e-mail: info@lexxus.sk


 


Účel spracúvania


Zasielanie newslettera s aktuálnou ponukou nehnuteľností a prieskum spokojnosti klientov.


 Právny základ spracúvania


Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Príjemcovia


Google LLC, SurveyMonkey Inc., The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp.


Prenos osobných údajov do tretej krajiny


USA (spoločnosti certifikované v režime EU - US Privacy Shield - Google LLC, SurveyMonkey Inc., The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp), http://www.privacyshield.gov.


 


Rozhodnutie Komisie o primeranosti


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA [oznámené pod číslom C(2016) 4176].


Doba uchovávania


5 rokov


Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia


Poskytovanie osobných údajov nie je zákonná ani zmluvná požiadavka, ani požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy, dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.


Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania


Nevykonáva sa.


Práva dotknutej osoby


Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR) a právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.lexxus.sk/.