Ochrana osobných údajov - LEXXUS, a.s.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť LEXXUS, a.s., so sídlom Miletičova 99/5, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 908 084, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3470/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) pri poskytovaní služieb v rámci svojho podnikateľského oprávnenia zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“).

Bližšie informácie o povinnostiach prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov, ako aj o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia a o nakladaní s osobnými údajmi nájdete tu:

Informačná povinnosť voči dotknutým osobám pri spracúvaní osobných údajov

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

Spôsob ako si uplatniť právo dotknutej osoby