Spôsob ako si uplatniť právo dotknutej osoby - LEXXUS, a.s.

Spôsob ako si uplatniť právo dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva v zmysle čl. 15 - 22 Nariadenia a § 21 až 28 Zákona podaním žiadosti:  • e-mailom na adresu : info@lexxus.sk

  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.


Prevádzkovateľ uľahčuje výkon práv dotknutej osoby. Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva takúto žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Inak sa informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia (§ 19 a § 20 Zákona) a oznámenia a opatrenia prijaté podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 Nariadenia (§ 21až § 28 a § 40 Zákona) a poskytujú bezodplatne. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa čl. 15 až 22 Nariadenia (§ 21 až § 28 Zákona), bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.